Flow Cytometry Kit

4 Items

Name Type Reactivity PDF Catalog Nr.
Annexin V APC Apoptosis Detection Kit NA NA -- 62700-80
Annexin V Binding Buffer NA NA -- 62700-00
Annexin V FITC Apoptosis Detection Kit NA NA -- 62700-50
Annexin V PE Apoptosis Detection Kit NA NA -- 62700-60

4 Items